تکرار

۱۴ آبان, ۱۳۹۴

آشنایی بیشتر با الگوریتم SuperMemo

آشنایی با الگوریتم Supermemo و روش یادگیری مطالب جدید بر اساس کیفیت درک مطالب و همچنین توضیح نمودار فراموشی و روش یادگیری لایتنر. • قبل از […]